Новые поступления 2016Рыжков И. В. Феррозондовые датчики ориентации повышенной точности / И. В. Рыжков. - Д. : ПГАСА, 2009. - 146 с.
В книге представлен анализ существующих конструкций феррозондовых датчиков ориентации в составе АСУ и их математические модели. На основе последних исследованы различные виды инструментальных и других погрешностей магнитомодуляционных датчиков ориентации. Показана возможность повышения точности уже существующих датчиков, путем определения погрешностей их изготовления с последующим учетом на этапе обработки сигнала. Показаны области применения таких датчиков, алгоритмы и методы повышения их точности Рекомендуется для специалистов в области инклинометрии и измерительной техники.

Детальніше...

Державне соціальне страхування : навч. посіб. / Г. С. Калда, О. М. Килимник, Л. О. Мітюк, К. П. Ляшук. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 272 с.
Навчальний посібник містить основні відомості, які стосуються державного соціального страхування. Приведені основні положення державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Висвітлені характеристики системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні. Авторами наведена законодавча база, позитивні зрушення у соціальному страхуванні, а також розглянуто такий вид страхування, як пенсійне забезпечення в Україні, та зміни у пенсійному забезпеченні. Навчальний посібник рекомендується студентам, які навчаються за напрямком підготовки «Охорона праці», та спеціалістам з питань охорони праці та інженерно-технічним працівникам.

Детальніше...

Кравчун О. П. Практичний посібник для роботодавця та інженера з охорони праці на будівельному підприємстві. Книга 1 (частина 1)/ О. П. Кравчун. - К. : «Основа», 2010. - 408 с.
Практичний посібник призначений для впровадження СУОП на підприємствах з окремими вимогами OHSAS 18001-2007.
У виданні подано форми документів, не передбачені нормативно—правовими актами, але необхідні для функціонування СУОП.

Детальніше...

Осовська Г. В. Економічний словник / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. – К. : Кондор, 2009. – 358 с.
Словник містить велику кількість найбільш поширених у різних галузях економіки та бізнесу слів, економічних термінів, словосполучень.
Особливу увагу приділено визначенням у менеджменті та маркетингу.
Словник призначений для фахівців у сфері управління та економіки, а також усім, хто прагне зрозуміти закони управління та економіки в ринкових умовах, теорії та на практиці: студентам, аспірантам, викладачам, бізнесменам, а також спеціалістам які працюють у різних сферах економіки.

Детальніше...

Охорона праці, технічна та пожежна безпека будівництва і реконструкції об’єктів : навч. посіб. / О. М. Лівінський, А. Д. Єсипенко, В. Т. Шалений та ін. - К. : "МП Леся", 2012. - 440 с.
У підручнику викладено основні відомості і положення з охорони праці, технічної та протипожежної безпеки в будівництві, розглянуто окремі практичні інженерні задачі і рішення, а також порядок організації цих питань в Україні, відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки праці, тощо. Основні положення з охорони праці, технічної та пожежної безпеки викладено у відповідності з структурою технологічних процесів в будівництві, по чинаючи з підготовчих робіт, земляних робіт та ін., закінчуючи правилами і вимогами безпечної роботи при улаштуванні підлоги. Окремим розділом подане правила пожежної безпеки в будівництві. Для студентів вищих навчальних закладів будівельного профілю.

Детальніше...

Инженерно-техническая экспертиза по охране труда и безопасности жизнедеятельности : учебник / А. С. Беликов, В. В. Сафонов, Д. Ю. Порошин и др. ; под общ. ред. А. С. Беликова. - Днепропетровск : Середняк Т. К., 2015. - 438 с.
В учебнике рассмотрены порядок проведения инженерно-технических экспертиз, особенности в подготовке материалов на экспертизу и назначении судебных экспертиз, а также представлен алгоритм проведения судебной инженерно-технической экспертизы безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Детальніше...

Низькопотенційна енергетика : навч. посіб. / А. О. Редько, М. К. Безродний, М. Г. Загорученко та ін. ; під ред. акад. НАНУ А. А. Долинського. - Харків : ТОВ «Друкарня Мадрид», 2016. - 412 с.
Значне розширення інженерного застосування процесів та техніки використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, утилізаційних енергетичних систем визначили необхідність поглибленої підготовки фахівців у цьому напрямі. Теоретичною основою є технічна термодинаміка та методи термодинамічного аналізу. Зміст навчального посібника формувався з урахуванням нових напрямків інженерного використання технічної термодинаміки та енергетики. До них відноситься більш поглиблене вивчення спеціальних питань використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, вторинних енергоресурсів. Для глибокого вивчення наводяться методи термодинаміки та термодинамічного аналізу, що є важливою складовою в діяльності сучасного спеціаліста.
Навчальний посібник «Низькопотенційна енергетика» буде корисний студентам вищих технічних навчальних закладів для більш глибокого вивчення дисциплін «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії», «Теплонасосні установки» та «Використання вторинних енергетичних ресурсів у теплопостачанні».

Детальніше...

Справжній бухоблік / Н. Білова, А. Бобро, Д. Винокуров та ін. — X. : Видавничий дім "Фактор", 2005. — 1072 с.
«Справжній бухоблік» увібрав у себе досвід авторського колективу — висококласних бухгалтерів та аудиторів і надасть неоціненну допомогу всім, хто прагне стати професіоналом у своїй справі. Автори відмовилися від догматичних норм обліку і побудували основну частину матеріалу на наскрізному числовому прикладі, максимально наближеному до умов бухгалтера «на передовій». У книзі теорія та методологія бухобліку наводяться в концентрованому, мінімально необхідному обсязі, а основний наголос зроблено на практичних аспектах організації та ведення обліку на підприємствах України. Для бухгалтерів-практиків, аудиторів, фінансових менеджерів, економістів, викладачів та студентів економічних спеціальностей, слухачів програм підвищення кваліфікації, курсів з бухгалтерського обліку і всіх, хто має намір опанувати бухгалтерський облік.

Детальніше...

Проблеми охорони праці в Україні : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства». - К. : ДУ «ННДІПБОП», 2013. - 432 с.
Збірник містить матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, яка проводилась 5-6 черв. 2013 р. громадською організацією «Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності». На конференції були розглянуті актуальні питання з проблем безпеки життєдіяльності людини, в тому числі, теоретичні основи та стратегічні напрями забезпечення безпеки життєдіяльності населення в сучасних умовах, промислової безпеки та охорони праці, безпеки технологічних процесів і методологічних основ управління безпекою праці на транспорті, при реконструкції будівель і споруд, безпеки підприємств, екологічної безпеки, підготовки фахівців з безпеки людини, формування навичок здорового способу життя в сучасних умовах реформування освіти в Україні. Збірник розраховано на наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами безпеки життєдіяльності, промислової безпеки, охорони праці.

Детальніше...

На попередню