Науково-технічні розробки

 

Звіти про НДР

Звіт за 2017 р.

 

Бібліографічний перелік публікацій та патентів

Назва НДР та категорія роботи: Науково-практичні засади проектування автономних екобудівель за концепцією «Потрійний Нуль»

Керівник НДР: Бабенко Марина Михайлівна

Номер державної реєстрації НДР: 0117U006728

 

Наукові статті, опубліковані у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

 1. Сomparative study of the lightweight concretes on the base of hemp and flax straw / Maryna Babenko, Adriana Estokova, Mykola Savytskyi, Kateryna Sobinova // Selected scientific papers. Journal of Civil Engineering / Technical University of Kosice. – in publishing.
 2. Hybrid Multi-Functional Buildings for Sustainable Development of Rural Areas / Babenko Maryna, Mykola Savytskyi, Michael Schmidt, Silvia Vilсekova, Eva Kridlova-Burdova //°Applied Mechanics and Materials. – in publishing.
 3. Babenko°M. Hybrid Multi-Functional Buildings for Sustainable Development of Rural Areas / Maryna Babenko, Mykola Savytskyi, Michael Schmidt, Silvia Vilčekova, Eva Kridlova Burdova //°ЕnviBUILD 2017 Conference°: book of abstracts°: [Abstracts of the 12th international enviBUILD 2017 conference, (Vienna, Austria, 7th–8th september 2017) /°Department of Building Physics and Building Ecology, Technische Universität Wien ; edited by: U.°Pont, M.°Schuss, A.°Mahdavi. – Vienna, 2017. – P.°26[14]. – Available at: http://bpi.tuwien.ac.at/envibuild/enviBUILD2017_book_of_abstracts.pdf.
 4. Evaluation of indoor temperature for various building envelopes damaged / Viktor Petrenko, Kostiantyn Dikarev, Denys Volchok, Oleksandra Kuzmenko // Revista Română de Inginerie Civilă. – Bucuresti : MATRIX ROM, 2017. – in publishing.

 

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України: 

 1. Оптимізація геопросторового розташування теплиці за критерієм енергоефективності / Савицький°М.°В., Бабенко°М.°М., Несін°О.°А., Бордун°М.°В. //°Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и арх. ; под общ. ред. В.°И.°Большакова. – Днипро, 1998– . – Вып.°100. – 2017. – С.°124–130. – (Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения). – Режим доступу: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/113935/117531.
 2. Методологія і результати проектування енергозабезпечення малоповерхового екологічного житлового будинку «нуль енергії» на основі сонячної енергетики / М. В. Савицький, В. І. Попов, С. І. Козар, М. М  Бабенко, А. М. Савицький //°Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и арх. ; под общ. ред. В.°И.°Большакова. – Днипро, 1998– . – Вып.°100. – 2017. – С.°138–145. – (Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения). – Режим доступу: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/113938.
 3. Савицький°М.°В. Деревина як конструкційний матеріал у національних та європейських нормах / М.°В.°Савицький, В.°З.°Кліменко, С.°Є.°Шехоркіна //°Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и арх. ; под общ. ред. В.°И.°Большакова. – Днипро, 1998– . – Вып.°100. – 2017. – С.°131–137. – (Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения). – Режим доступу: http://smm.pgasa.dp.ua/article/viewFile/112787/107426.

 

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей: 

 1. Hybrid Multi-Functional Buildings for Sustainable Development of Rural Areas / Maryna Babenko, Mykola Savytskyi, Michael Schmidt, Silvia Vilčekova, Eva Kridlova Burdova //°ЕnviBUILD 2017 Conference°: book of abstracts°: [Abstracts of the 12th international enviBUILD 2017 conference, (Vienna, Austria, 7th–8th september 2017) /°Department of Building Physics and Building Ecology, Technische Universität Wien ; edited by: U.°Pont,°Schuss, A.°Mahdavi. – Vienna, 2017. – P.°2–6[14]. – Available at: http://bpi.tuwien.ac.at/envibuild/enviBUILD2017_book_of_abstracts.pdf.
 2. L’effet economique de l’utilisation des rupteurs de ponts thermiques dans le secteur immobilier / Dikarev Kostiantyn, Kuzmenko Oleksandra // «Langues, Sciences et Pratiques» : Actes du 1ier Colloque international francophone en Ukraine, (Kiev, Ukraine, 19–20 octobre 2017) / Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev, Ambassade de France en Ukraine, Intitut Francais D’Ukraine, Agence Universitaire de la Francophonie. – [Kiev : Logos], 2017. – 36–39. – Available at: “Langues, Sciences et Pratiques”
 3. Єлісєєва М. О. Стримуючі фактори широкого запровадження будівництва за стандартами сталого розвитку / М. О. Єлісєєва, М. М. Бабенко // П’ята Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: наука та інновації», 28-29 листопада 2017 р. : зб. праць / Нац. гірничий ун-т. – Дніпро, 2017. – Т. 14 : Економіка і управління у промисловості. – С. 19–21. – Режим доступу: http://rmv.nmu.org.ua/ua/arkhiv-zbirok-konferentsiy/molod-nauka-ta-innovatsii-2017/Том%2014.pdf.

 

Патенти України:

 1. Індустріальна стінова конструкція для сталої будівлі : пат. 113575 Україна : МПК Е04Н 1/100 (2017.01) / Савицький М. В., Бабенко М. М., Унчік С., Дукат С. ; ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – № u201709617 ; заявл. 02.10.2017. – Режим доступу: «Висновок про видачу деклараційного патенту»

   

 

 

Бібліографічний перелік публікацій 

Назва НДР та категорія роботи: Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної політики зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та України

Керівник НДР: к.е.н., доц. Гончарова Катерина Володимирівна

Номер державної реєстрації НДР: 0116U006984

 

Дисертації:

 1. Алієв Р. А. Розвиток європейського ринку будівельних послуг : дис. … канд. економ. наук : 08.00.02 / Алієв Руслан Абдулбасирович ; ДВНЗ «Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури» ; наук. кер. Орловська Ю. В., – Дніпро : [б. в.], 2016. – 266 с. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.02/2017/dis_Aliev.pdf.

 

Монографії:

 1. Економічна політика ЄС з підтримки зеленого житлового будівництва : монографія / Орловська Ю. В., Вовк М. С., Чала В. С., Мащенко С. О. – Дніпро : [б. в.], 2017. – 148 с. – Режим доступу: http://www.intecon.dp.ua/wp-content/uploads/2017/09/Orlovska-Vovk-Chala-Maschenko-econom.pdf.

 

Наукові статті, опубліковані у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

 1. Green investments’ programs as an element of industry’s international competitiveness (on example of construction industry) / Yulija Orlovs’ka, Olesia Kvaktun, Veronika Chala, Marta Vovk // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – Вип. 3. – С. 366–377. – ISSN 2218-4511. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2017_3_366_377.pdf.
 2. Вовк М. С.І нтегральний показник старопромислової орієнтації економіки регіонів України / Вовк М. С., Мащенко С. О. // Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2017. – № 118. – С. 222–235. – ISSN 2224-6282, ISSNe 2224-6290. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1bLteBDOgYjFwoOIEXU98gaWZU0PkX28a/view.
 3. Принципи побудови веб-ресурсу інформаційно-аналітичного забезпечення вибору та фінансування програм зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та України / Чала В. С., Мащенко С. О., Гончарова К. В. // Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2017. – № 121. – С. 213–233. – ISSN 2224-6282, ISSNe Index Copernicus 2224-6290. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1V7gKIUA0qq5QU9IQKSR-WLwolzPTcTuY/view.
 4. Обґрунтування системи індикаторів для оцінки реалізації програм зеленого будівництва в старопромислових регіонах та їхнього впливу на суспільний добробут / Орловська Ю. В., Гончарова К. В., Мащенко С. О., Дригола К. В. // Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2017. – № 123. – С. 212–230. – ISSN 2224-6282, ISSNe Index Copernicus 2224-6290. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1-FCQqnXZDcbY7xnka9M_8Ndf6zEOfFju/view.
 5. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення економічної політики на прикладі регіональних програм екологічного зеленого будівництва / Чала В. С., Мащенко С. О., Алієв Р. А., Дригола К. В. // Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Дніпро, 2017. – № 124. – С. 113–126. – ISSN 2224-6282, ISSNe Index Copernicus 2224-6290. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1RXUaBAbrRkGAuzsPUJOxzeX0lXyNLXxd/view.

 

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

 1. Виявлення альтернатив змін сценаріїв розвитку та інтернаціоналізації будівельних послуг в реалізації програм зеленого житла: методика, стратегії, типи продукту та ринку / Чала В. С., Гончарова К. В., Орловський Є. С. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – Випуск № 5(10). – С. 149155. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/10_2017/27.pdf.

 

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей:

 1. Chala V. S. Using international green sertification system as an alement of anty-crisis management of residential building industry/ Chala V. S., Maschenko S. O., Orlovskiy E. S. // Anti-crisis management: state, region, enterprise : International scientific conference : proceedings of the conference (Le Mans, France, 17th november, 2017) / Le mans University, Faculty of law, economics and management. – Le Mans : Baltija Publishing, 2017. – Part 1. – P. 146–148. – Available at: http://www.intecon.dp.ua/wp-content/uploads/2018/02/Ле-Ман-ноябрь-2017-часть-1.pdf.
 2. Мащенко С. О. Ефективні інструменти політики енергозбереження та екологічної безпеки будівництва в країнах ЄС та України = The Effective Instruments of energy conservation policy and invironmently safety of construction in EU and Ukraine / Мащенко С. О., Чала В. С. // Modern scientific knowledge : proceedings of XII International scientific conference (Morrisville, USA, 24th november, 2017) / Science initiative «Universum». – Morrisville : Lulu Press, 2017. – P. 40–44. – Available at: http://www.intecon.dp.ua/wp-content/uploads/2018/02/Modern-scientific-knowledge.pdf.