Книжкова мозаїка

Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель: Навчальний посібник / А. І. Гавриляк, І. Б. Базарник, Р. І. Кінаш, М. В. Котів, М. Р. Більський, Я. П. Юсик, І. В. Мельник, Б. Л. Назаревич, І. А. Юсик, С. Г. Шевчук, О. М. Гайда, Б. В. Моркляник, О. В. Петренко, А. Я. Пенцак, Б. З. Парнета; За ред.. А. Г. Гавриляка. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 540 с.

У посібнику викладено основи організації технічної експлуатації будівель та інженерних споруд та їх технічного устаткування, розглянуто питання реконструкції та модернізації будівель з урахуванням їх об’ємно-планувальних рішень, конструктивних особливостей і  технічного стану. Наведено практичні рекомендації з ремонту та підсилення конструктивних елементів будівель з використанням сучасних матеріалів, євро технологій і перспективних конструктивних рішень.

Для інженерно-технічних працівників системи комунального господарства, проектних організацій, викладачів і студентів навчальних закладів.

 

 

Бліхарський З. Я.

Реконструкція та підсилення будівель і споруд: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 108 с.

У навчальному посібнику розглянуто основні питання реконструкції та підсилення будівель і споруд, зокрема задачі обстеження, дослідження фізико-механічних характеристик матеріалів, види дефектів та пошкоджень конструкцій, оцінки технічного стану будівельних конструкцій. Подано конструктивні рішення та приклади підсилення основ та фундаментів, залізобетонних, кам’яних, металевих конструкцій будівель та споруд. У посібнику узагальнено досвід українських та закордонних науковців з питань реконструкції та підсилення будівель і споруд з використанням розроблених ними конструктивних рушень.

 

 

 

Губій М. М., Ахмеднабієв Р. М.

Проектування ремонту й підсилення будівель та споруд із застосуванням сучасних матеріалів і технологій: Навчальний посібник / М. М. Губій, Р. М. Ахмеднабієв. – Х.: Тимченко, 2007. – 192 с.

У навчальному посібнику представлені характеристики сучасних вітчизняних і зарубіжних матеріалів для гідроізоляції, гідрофобізації та ремонту конструкцій, улаштування підлоги, утеплення стін, улаштування суміщених і горищних покриттів. Розглянуті основні аспекти проектування: вибір матеріалів та способів ремонту й підсилення: правила розрахунку і конструювання; вимоги до провадження робіт і контролю якості.

Нормативні матеріали наведені станом на 1 лютого 2006 року.

Для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації та інженерів і менеджерів будівельної галузі.

 

 

 

Однородинний житловий будинок: Навч. посібник / І. П. Гнесь, Р. А. Рудник, В. Б. Якубовський, І. В. Якубовський. – Львів: Видавництво університету «Львівська політехніка», 2007. – 112.

Розглянуто принципи функціонально-просторової організації однородинного житлового будинку та його планувальні еементи, а також засоби формування об’єму будинку.

Навчальний посібник призначений для викладачів та студентів архітектурних, будівельних та мистецьких спеціальностей вищих навчальних закладів та архітекторів-проекторів.

 

 

 

 

А. И. Кораблева, Г. Г. Шматков, В. О. Петренко, В. И. Мосьпан.

Экологический инжиниринг в градостроительстве. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015. – 278 с.

Рассматриваются экологические проблемы, обусловленные конструированием и функционированием городских систем, а также пути их решения, в том числе: регулирование теплового, светового влажностного режима зданий и помещений с помощью энергоэффективных архитектурно-планировочных и конструктивно-технологических инженерных решений; строительные материалы, безопасные для здоровья людей и окружающей среды; оптимизация городской среды с помощью фиторемидиации, ландшафтной архитектуры и зеленого строительства в условиях плотной застройки и др.

Способствует глубокому осмыслению и закреплению студентами лекционного материала по «Экологическому инжинирингу в строительстве» и ряду других дисциплин экологической, технической и природоохранной направленности, читаемых в технических ВУЗах.

 

Казков Г. В.

Архітектура енергоощадних будинків: Навч. посібник. – Львів: видавництво університету «Львівська політехніка», 2009. – 84 с.

Тема енергоощадної архітектури та використання сонячної енергії у будинках є життєвою потребою сьогодення.

Навчальний посібник узагальнює сучасні відомості про енергоощадну архітектуру та огороджувальні конструкції в Україні, а також розглядає питання наукових досліджень автора стосовно скляної та сонячної архітектури в аспектах: використання альтеративних природних джерел енергії в архітектурі,оптимізації архітектурного конструювання зовнішніх світлопрозорих огороджень будинків, екологічного енергозаощадження та нового естетичного формотворення житла. Частиною посібника є збірник-каталог проектних робіт конкурсу студентських архітектурних проектів. Вони виконані на кафедрі архітектурних конструкцій Львівської політехніки.

Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів архітектурно-будівельних спеціальностей та широке коло читачів, які цікавляться актуальними питаннями архітектурної єнергоощадності.

 

Тимощук П. В., Лобур М. В.

Основи теорії проектування нейронних мереж: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 328 с.

У навчальному посібнику викладено основи теорії проектування нейронних мереж та деякі її застосування.

Штучні нейронні мережі, нейрокомп’ютери або паралельно розподілені процесори є спробою хоча б часткового моделювання структури і функцій мозку та нервових систем живих істот. Теорія нейронних мереж, яка інтенсивно розвивається приблизно з середини минулого століття, вивчає методи створення їх аналогових і дискретних математичних моделей, а також відповідних структурно-функціональних та принципових схем, призначених для розв’язання цих завдань.

Навчальний посібник розрахований на широке коло читачів, яких цікавлять теорія і застосування нейронних мереж на практиці. Він може бути використаний як основа для глибшого оволодіння спеціальною літературою.

 

Різник О. Я.

Логічне програмування: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 322 с.

Висвітлено основні питання логічного програмування за програмою підготовки студентів комп’ютерних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Виклад матеріалу розпочинається зі вступу та короткого історичного нарису про Пролог – мову, що належить до мов логічного програмування і використовується для створення експертних систем. Розглянуто деякі зразки програм мовою Пролог, уніфікацію з поверненням, повторення і рекурсію, списки, внутрішні бази даних, трасування та від лагодження програм, арифметику та порівняння та ін. висвітлено особливості обробки рядків та використання баз даних, а також графічний інтерфейс фірми Borland.

Буде корисним для студентів, аспірантів, науковців та працівників комп’ютерної промисловості

 

Вентилювання приміщень / С. С. Жуковський, О. Т. Возняк, О. М. Довбуш, З. С. Люльчак: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 476 с.

У посібнику значну увагу приділено методам визначення кількості забрудників у вентильованих і не вентильованих приміщеннях, розрахунку загальної вентиляції приміщень і оцінюванню її ефективності. Проаналізовано конструкційні особливості, технічні характеристики устаткування, апаратів та елементів вентиляційних систем, означено межі та ефективність їх застосування, особливості добору. Наведено рекомендації щодо проектування і експлуатації вентиляційних систем будинків різного призначення, засобів автоматичного керування ними, особливостей експлуатації.

Призначений для студентів ВНЗ, фахівців з вентилювання приміщень і може бути використаний як довідковий посібник під час розрахунку вентиляційних систем.

 

 

 

Заячук Д. М.

Нанотехнології і наноструктури: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 580 с.

Викладено основи сучасних технологій вирощування тонких плівок, квантово-розмірних шарів, квантових ниток, квантових точок, фулеренів і вуглецевих нанотрубок, принципи епітаксії і основні режими гетероепітаксійного росту, можливості використання процесів самоорганізації для формування систем квантових ниток і квантових точок. Розглянуто основні фізичні властивості дво-, одно- і нульвимірних квантових напівпровідникових і вуглецевих структур, питання розмірного квантування і умови спостереження квантово-розмірних явищ, особливості функції густини станів у системах різної вимірності, кінетичні та оптичні характеристики низько розмірних систем, фізичні явища, які спричиняє зниження вимірності систем – квантовий ефект Холла, квантування провідності балістичних 2D-контактів і вуглецевих нанотрубок, кулонівську блокаду й одно електронні процеси у резонансо-тунельних структурах, від’ємний диференційний опір надграток тощо.

Призначений для студентів технічних та фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути рекомендований аспірантам і науковим працівникам, що займаються фундаментальними і прикладними дослідженнями в галузі фізики, техніки і технології квантово-розмірних структур.