На попередню

Бухгалтерия - это просто... искусство

Войтенко Т., Вороная Н. Усе про облік витрат на виробничому підприємстві. – 2-е вид., переробл. і допов. – Х. : Фактор, 2012. – 304 с.
У книзі висвітлено основні теоретичні положення щодо витрат виробництва – однієї з найскладніших ділянок бухгалтерського обліку.
Показано специфіку визначення витрат і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) у допоміжних виробництвах. Крім цього, розглянуто підходи в оцінці залишків незавершеного виробництва, а також оцінці готової продукції, що перебуває на складах.
Це видання не обмежується простим переліком витрат, що включаються до собівартості продукції. Воно спрямоване на вирішення практичних завдань її формування як на окремих виробничих ділянках, так і в цілому по підприємству.
Для бухгалтерів, фінансових працівників, а також студентів вузів економічних спеціальностей.

Детальніше...

Голов С. Ф., Костюченко В. М. Международные стандарты финансовой отчетности : практикум. – Х. : Фактор, 2010. – 400 с.

Издание содержит контрольные вопросы, тесты, упражнения и практические ситуацыи, которые охватывают все международные стандарты финансовой отчетности.
Также приведены ответы к тестам и упражнениям, список рекомендованой литературы и рабочую програму дисциплины.

Детальніше...

 

Крупельницька І. Г. Звітність підприємств : навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 232 с.
В навчальному посібнику висвітлюються важливі питання організації обліку на підприємстві : форми та механізми формування звітності підприємства, що подається до державних структур.
Підручник містить інформацію про сутність фінансової звітності та вимоги до її формування, аналіз податкової звітності та вимоги до її формування, аналіз податкової звітності та основні критерії подання, основи статистичної звітності підприємств.

Детальніше...

 

Кононенко О., Клиженко Я. Аналіз фінансової звітності. – 2-е вид., переробл. і допов. – Х. : Фактор, 2009. – 224 с.
Книгу присвячено порядку проведення аналізу фінансової звітності підприємств. У доступній формі викладаються найпоширеніші підходи до оцінки фінансового стану підприємства на підставі даних фінансової звітності, прийняття у світовій практиці та адаптовані до вітчизняних умов. Описується технологія проведення фінансового аналізу, наводиться порядок розрахунку основних фінансових показників, формули розрахунку яких містять посилання на відповіді дані форм фінансової звітності. Окремий розділ присвячено методиці діагностики банкрутства.
Для керівників, фінансових менеджерів, бухгалтерів, студентів економічних спеціальностей.


Детальніше...

 

Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, З. М. Левченко, Ю. О. Романченко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 368 с.
У навчальному посібнику висвітлено організацію та методологію бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Змістовно викладено методику обліку доходів, видатків і виробничих витрат бюджетних установ, фінансово- розрахункових операцій, розрахунків із заробітної плати та страхування, необоротних активів, запасів, власного капіталу, а також висвітлено вимоги щодо інвентаризації активів і зобов’язань установ.
Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації галузі знань «Економіка та підприємництво».

Детальніше...

Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. / М. С. Білик, А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька та ін. – К. : Кондор, 2008. – 618 с.
Цей навчальний посібник є однією із перших спроб об’єднати в єдине ціле теоретичні основи трьох основних дисциплін, які становлять основу спеціальності «Облік і аудит», «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз», «Аудит». Метою такого поєднання є спрощення процесу вивчення матеріалу студентами, насамперед економічних спеціальностей, вищих навчальних закладів.

Детальніше...

 

Бухгалтерський фінансовий облік. Теорія та практика : навч.-практ. посіб. / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.
Це повний навчально-практичний посібник з ведення бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України. У ньому систематизовано викладено організацію й методологію фінансового бухгалтерського обліку на підставі узагальнення роботи підприємств різних галузей.
У посібнику наведено численні ситуаційні приклади, які ілюструють конкретні господарські операції, а також питання для самоперевірки, тести для самоконтролю і практичні вправи для самостійної роботи.
Рекомендується для студентів економічних ВНЗ, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти і курсів підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, викладачів вищих навчальних закладів.

Детальніше...

Загородній А. Г., Партин Г. О., Пилипенко Л. М. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики : підруч. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2009. – 422 с.
У підручнику розкриваються теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку. Висвітлюються принципи, предмет, методи та методичні прийоми бухгалтерського обліку, технології відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках, сутність, призначення та форми первинної документації, облікової реєстрації, формування облікової політики підприємства та складання бухгалтерської звітності відповідно до національних Положень (стандартів) обліку.
Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації і перекваліфікації. Підручник може бути корисним також для бухгалтерів, керівників підприємств і організацій, працівників фінансових і економічних служб, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію.

Детальніше...

Мельник Т. Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ : навч. посіб. – К. : Кондор, 2009. – 412 с.
У посібнику висвітлюються теоретичні та правові засади діяльності бюджетних установ, зокрема сутність, принципи і порядок фінансування, розпорядники бюджетних коштів, складання кошторису доходів і видатків. Особливу увагу приділено особливостям організації обліку в бюджетних установах, а також обліку активів, зобов’язань та капіталу бюджетних установ. Окремі розділи посібника присвячено питанням проведення інвентаризації в бюджетних установах та здійснення аудиту їхньої фінансово-господарської діяльності. Посібник містить завдання для самостійної роботи, тести, завдання, терміни та поняття, які допоможуть студентам сформувати необхідні практичні навики.
Призначено для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, бухгалтерів-практиків, економістів, контролерів, аудиторів.

Детальніше...

Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : практ. посіб. – Х. : Фактор, 2007. – 976 с.
Практичний посібник містить докладні коментарі до всіх міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) з урахуванням змін, доповнень та нових стандартів.
Наведено конкретні приклади оцінки та відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, їх визнання та розкриття у фінансовій звітності згідно з МСФЗ.
Для студентів, аспірантів, викладачів економічних ВНЗ, бухгалтерів, аудиторів, фінансових аналітиків, учасників фондового ринку та інших користувачів фінансової звітності.

Детальніше... 

На попередню